Το BUCOVINA INSTITUTE είναι μια ΜΚΟ που εδρεύει στη Suceava στο βόρειο τμήμα της Ρουμανίας με αποστολή να υποστηρίξει τη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινοτήτων στη ΒΑ Ρουμανία, την Ουκρανία και τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, με τη σύναψη εταιρικών σχέσεων για μάθηση, οργάνωση και διεξαγωγή προγραμμάτων κατάρτισης και προώθηση της συνεχούς εκπαίδευσης.

Οι στόχοι μας:

  1. Δημιουργία προγραμμάτων για τη διευκόλυνση της διαπολιτισμικής μάθησης, τη διασυνοριακή συνεργασία και την ανταλλαγή εμπειρίας στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας και την απασχολησιμότητα ευάλωτων ατόμων στην αγορά εργασίας.
  2. Υποστήριξη νέων και ενηλίκων από αγροτικές περιοχές, μετανάστες, μειονότητες και άτομα με ειδικές ανάγκες για να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε όλες τις μορφές μάθησης, η πρόσβαση στην αγορά εργασίας και η οργάνωση προγραμμάτων εκκίνησης επιχειρήσεων.
  3. Προώθηση της περιφερειακής και κοινοτικής ανάπτυξης με τη διενέργεια επανεκπαίδευσης, κατάρτισης, εξειδίκευσης, μαθητείας και δημιουργίας προγραμμάτων αξιολόγησης και πιστοποίησης δεξιοτήτων με πρόσβαση χωρίς διακρίσεις σε όλες τις κοινωνικές κατηγορίες.
  4. Οργάνωση εθελοντικών δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη εργασιακών δεξιοτήτων και θεματικής κατάρτισης για την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων, του εκφοβισμού και του διαχωρισμού των παιδιών Ρομά και των παιδιών με αναπηρία, στα σχολεία. 5
  5. Παροχή διαπιστευμένων υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης για την κοινωνική ένταξη των ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας.

Έχουμε εξουσιοδοτηθεί από το Υπουργείο Εργασίας ως πάροχος κατάρτισης και πάροχος κοινωνικών υπηρεσιών για το Κέντρο κοινωνικής ένταξης - Υπηρεσίες κοινοτικής βοήθειας - WISE.